Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tổng quan, đại cương