Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apepsia /ə'pepʃiə/  

  • Danh từ
    (y học) chứng không tiêu