Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ & phó từ
    (hàng hải) thẳng xuống, thẳng đứng
    oars apeak
    mái chèo thẳng đứng