Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giống khỉ, như khỉ (mặt)