Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apartment block /ə'pɑ:tmənt blɑk/  

  • (Mỹ apartment house)
    chung cư