Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anytime /'eni taim/  

  • bất cứ lúc nào
    come round anytime
    hãy ghé chơi bất cứ lúc nào