Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anybody /'enibɒdi/  

 • Đại từ
  (cách viết khác anyone)
  bất cứ ai
  did anybody see you?
  Có [bất cứ] ai thấy anh không?
  he left without speaking to anybody else
  anh ta bỏ đi mà không nói [bất cứ] ai cả
  người nào, ai
  is anybody there?
  Có ai ở đó không?
  (trong câu phủ định) nhân vật quan trọng
  she wasn't anybody before she got that job
  trước khi có được công việc đó, bà ta chẳng là gì cả