Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuốc giải độc
    (nghĩa bóng) phương thuốc, liều thuốc (giải sầu …)
    chuyến đi nghỉ thật là một liều thuốc giải hết mọi thúc bách của công việc văn phòng