Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anticyclone /,ænti'saikləʊn/  

  • Danh từ
    (khí tượng)
    xoáy nghịch