Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anthropoid /'ænθrəpɔid/  

 • Tính từ
  [có] dạng người
  anthropoid ape
  vượn người
  Danh từ
  vượn người

  * Các từ tương tự:
  anthropoidal