Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anomalously /ə'nɒmələsli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất thường, [một cách] dị thường