Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anomalous refraction   

  • (kỹ thuật)
    khúc xạ dị thường