Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annunciation /ə,nʌnsi'ei∫n/  

  • Danh từ
    the Annunciation
    (số ít) (tôn giáo)
    lễ Truyền tin (Đức mẹ Mary được tuyên bố là mẹ của Chúa Jesus)