Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annotation /,ænə'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự chú giải, sự dẫn giải
    lời chú giải, lời dẫn giải