Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annotate /'ænəteit/  

  • Động từ
    chú giải, dẫn giải