Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anniversary /,æni'vɜ:səri/  

  • Danh từ
    ngày kỷ niệm [hằng năm]; lễ kỷ niệm [hằng năm]
    anniversary of someone's death
    ngày giỗ của ai