Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animality /æni'mæliti/  

  • Danh từ
    tính động vật, tính thú
    giới động vật
    loài động vật