Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animalist /'æniməlist/  

  • Danh từ
    kẻ cho thuyết người là thú
    hoạ sĩ động vật

    * Các từ tương tự:
    animalistic