Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animalism /'æniməlizm/  

  • Danh từ
    hoạt động của động vật; tính động vật, tính thú
    nhục dục, nhục cảm
    thuyết người là thú