Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animalise /'æniməlaiz/  

  • Ngoại động từ
    động vật hoá
    làm cho có tính thú
    hoá thành nhục dục