Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animalcule /,æni'mælkjʊ:l/  

  • Danh từ
    vi động vật