Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animalcular /æni'mælkjulə/  

  • Tính từ
    (thuộc) vi động vật