Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animal husbandry /,æniml'hʌzbəndri/  

  • nghề chăn nuôi gia súc