Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animadvert /,ænimæd'vɜ:t/  

  • Động từ
    (+ on)
    phê phán, chê bai