Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anglophone /'æηgləʊfəʊn/  

  • Danh từ
    người sử dụng tiếng Anh (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ độc nhất ở nơi anh ta ở)
    Tính từ
    sử dụng tiếng Anh, nói tiếng Anh