Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anfractuosity /ænfræktju'ɔsiti/  

  • Danh từ
    tình trạng quanh co khúc khuỷu; chỗ khúc khuỷu, chỗ quanh co
    ((thường) số nhiều) đường quanh co, đường khúc khuỷu
    tình trạng rắc rối, phức tạp