Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có tiếng vọng lại
  an anechoic chamber
  một phòng không có tiếng vọng lại

  * Các từ tương tự:
  anechoic chamber