Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anchorage /'æηkəridʒ/  

  • Danh từ
    chỗ đậu tàu, chỗ thả neo
    thuế đậu tàu, thuế thả neo

    * Các từ tương tự:
    anchorage-dues, anchorage-ground