Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anatomy /ə'nætəmi/  

 • Danh từ
  giải phẫu học
  giải phẫu
  anatomy of the frog
  giải phẫu con ếch
  (bóng) cuốn sách nghiên cứu giải phẫu (cơ cấu) của xã hội hiện đại