Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analytically /,ænə'litikəli/  

  • Phó từ
    [theo cách] phân tích