Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analytical-function generator   

  • (kỹ thuật)
    bộ tạo hàm giải tích