Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analogue computer /,ænəlɒg kəm'pju:tə[r]/  

  • máy điện toán [xử lý] tương tự