Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analogousness /ə'næləgəsnis/  

  • Danh từ
    tính tương tự, tính giống nhau