Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analogize /ə'nælədʤaiz/  

 • Ngoại động từ
  giải thích bằng sự giống nhau; biểu thị bằng sự giống nhau
  tìm thấy nét tương tự, thấy sự giống nhau
  to analogize something with another
  tìm thấy sự giống nhau giữa vật này với vật khác
  Nội động từ
  dùng phép loại suy; giải thích bằng phép loại suy
  analogize with hoà hợp với, phù hợp với