Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analogical /ænə'lɔdʤikəl/  

 • Tính từ
  sắp đặt lấy tính giống nhau làm tiêu chuẩn
  tương tự, giống nhau
  (triết học) theo phép loại suy
  (sinh vật học) cùng chức

  * Các từ tương tự:
  analogically