Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    dư dả, đầy đủ