Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amplitude /'æmplitju:d/  

 • Danh từ
  biên độ
  amplitude of oscillation (vt lý)
  biên độ giao động

  * Các từ tương tự:
  amplitude balance, amplitude clipper, amplitude code, amplitude fading, amplitude filter, amplitude frequency modulation, amplitude gate, amplitude modulated transmitter, amplitude modulation