Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amplification factor   

  • (kỹ thuật)
    hệ số khuếch đại