Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều (amphorae, amphoras)
    vò hai quai (cổ Hy lạp, cổ La mã)

    * Các từ tương tự:
    amphorae, amphoral