Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amorphousness /ə'mɔ:fəsnis/  

  • Danh từ
    tính không có hình dạng nhất định, tính vô định hình
    (khoáng chất) tính không kết tinh