Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • giới từ
    giữa, ở giữa
    ở giữa đám đông
    trong số
    trong số khách mời có