Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều amigos
    người bạn