Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amicableness /'æmikəblnis/  

  • Danh từ
    sự thân ái, sự thân mật, sự thân tính