Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amiableness /eimjə'biliti/  

  • Danh từ
    sự tử tế, sự tốt bụng
    tính nhã nhặn, tính hoà nhã
    tính dễ thương, tính đáng yêu