Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambassadorial /æm,bæsə'dɔ:riəl/  

  • Tính từ
    [thuộc] đại sứ