Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambassador-at-large /æm'bæsədə ət'lɑ:dʒ/  

  • Danh từ
    (số nhiều ambassadors-at-large)
    đại sứ lưu động