Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amazonite /'æməzənait/  

  • Danh từ
    (chất khoáng)
    amadôni