Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amazonian /,æmə'zəʊniən/  

  • Tính từ
    cao lớn như lực sĩ