Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amazedly /ə'meizidli/  

  • Phó từ
    kinh ngạc, sửng sốt, hết sức ngạc nhiên