Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amalgamated /ə'mælgəmeitid/  

  • Tính từ
    (hoá học) đã hỗn hồng
    đã pha trộn, đã trộn lẫn, đã hỗn hợp; đã hợp nhất
    hỗn hống